KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie, ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów, http://www.bip.gzwikrzgow.wikom.pl/, numer telefonu: 42 214 11 91. 
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować korzystając z poczty elektronicznej gzwikrzgow.pl@neostrada.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby, nr PESEL, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, nazwa posiadacza odpadów zostały pozyskane od osób, których dane dotyczą. 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
  1. załatwienia sprawy z jaką Pan/Pani zwróci się do GZWiK w Rzgowie,
  2. realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działania przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  3. wykonania określonych prawem zadań, wynikających z: 
  4. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 poz. 328 ze zm.)
  5. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.), 
  6. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1289). 
 5. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 
 8. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem1. 
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy. 
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

* Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
odpowiada: Beata Jasiukiewicz
data: 08-06-2018
wytworzył: Beata Jasiukiewicz
data: 08-06-2018
data: 08-06-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 25-05-2018 - Edycja treści
 • 16-04-2018 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 352